AAA http://chart.apis.google.com/chart?cht=qr&chl=http%3A%2F%2Fspkombornia.korczyna.pl%2Fstrona%2Fdla-rodzicow&chs=350x350&chld=L|4

Dla rodziców

 

Organizacja roku szkolnego 2019/2020


1.

Rozpoczęcie  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna:

 23 - 31 grudnia 2019 r.

3.

Ferie zimowe: 

13 – 26 stycznia  2020 r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna:

9 – 14 kwietnia 2020 r.

5

Podstawowy termin egzaminu ósmoklasisty: 

Terminy główne:

- język polski - 21 kwietnia 2020  - godz. 9:00

- matematyka - 22 kwietnia 2020   - godz. 9:00

- język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2020   - godz. 9:00

 Terminy dodatkowe:

- język polski - 1 czerwca 2020   - godz. 9:00

- matematyka - 2 czerwca 2020  - godz. 9:00

- język obcy nowożytny - 3 czerwca 2020  - godz. 9:00

 

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

31 października 2019 r.

21, 22, 23, 30 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.

24, 25 czerwca 2020 r.

 

7.

Zakończenie  zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych:

26 czerwca 2020 r.

 

 

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020


11 września. godz. 17.00 (środa)

 Spotkanie na sali gimnastycznej - zebranie w klasach, wybory do RR

2 października godz. 17.00 (środa)

Dzień otwarty- spotkania indywidualne z rodzicami

6 listopada  godz.17.00  (środa)

 Dzień otwarty- spotkania indywidualne z rodzicami

4 grudnia  godz. 17.00  (środa)

 Zebranie z rodzicami (miesiąc przed klasyfikacją)

5 luty   godz. 17.00  (środa)

 Zebranie z rodzicami

4 marca  godz. 17.00  (środa)

 Dzień otwarty- spotkania indywidualne z rodzicami

1 kwietnia   godz. 17.00  (środa)

 Dzień otwarty- spotkania indywidualne z rodzicami

13 maja   godz. 17.00  (środa)

 Zebranie z rodzicami (miesiąc przed klasyfikacją)

3 czerwca  godz. 17.00  (środa)

 Dzień otwarty- spotkania indywidualne z rodzicami

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2019 r.

  21, 22, 23, 30 kwietnia 2020 r.
12 czerwca 2020 r.
24 czerwca 2020 r.
25 czerwca 2020 r.

Zapewnienie dzieciom i młodzieży bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pobytu w szkole

Rzeszów, 2019 – 01 – 10

WiJ. 576.4.2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół i placówek

 W związku ze zróżnicowanymi warunkami pogodowymi na terenie województwa proszę Państwa Dyrektorów o wzmożoną uwagę i adekwatne działania, bezwzględnie zapewniające dzieciom i młodzieży bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pobytu w szkole, mi.in. regulowane przepisami oświatowymi w tym zakresie (informacje poniżej).

Także bardzo ważne jest stałe- a nie tylko przy okazji ferii zimowych- przypominanie wszystkim o warunkach bezpiecznego korzystania przez dzieci i młodzież z walorów zimy. Warto w tym celu sięgnąć do materiałów przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (kliknij aby otworzyć stronę MENu).

Dziękuję Państwu za dotychczasowe działania, dostosowujące warunki pracy szkoły do zimowej pory roku oraz dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch


Zamknięcie szkoły może nastąpić w następujących sytuacjach:

  1. O zawieszeniu zajęć może zadecydować dyrektor szkoły jeśli:
    1. przez dwa kolejne dni temperatura, o godzinie 21.00, sięgnie -15 stopni,
    2. wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.

      W tej sytuacji konieczne jest uzyskanie zgody organu prowadzącego.

  1. Zawieszenie zajęć jest obowiązkiem dyrektora szkoły jeśli w temperatura w klasach, w których prowadzone są zajęcia, spadnie poniżej 18 stopni.

      Zgoda organu prowadzącego nie jest wówczas konieczna, wystarczy powiadomienie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6; Poz. 69) par. 18.

  1. Wyjątkowo duże opady śniegu lub inne nadzwyczajne okoliczności także mogą doprowadzić do zamknięcia szkoły.

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 Nr 46 Poz. 432)

  • 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kurator oświaty, na wniosek dyrektora szkoły, może wyrazić zgodę na udzielenie dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę´.
  • 7. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami, w szczególności w razie klęski żywiołowej, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz ferie zimowe i ferie letnie mogą być rozpoczęte lub zakończone w innych terminach z tym że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny trwać co najmniej 178 dni.

Decyzję w tej sprawie podejmuje kurator oświaty po uzyskaniu zgody ministra i wojewody.

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA OBIADÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOMBORNI DOSTĘPNA JEST NA STRONIE: 

http://www.zs.korczyna.net/stolowka-i-swietlica/jadlospis-stolowki

 

Informujemy, że zimowa przerwa świąteczna trwa w szkole od 23 do 31 grudnia 2019 roku.

Jest to dla uczniów czas wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.


 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

(uzgodnione z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i Radą Pedagogiczną)

 Szkoła Podstawowa

 

W roku szkolnym 2019/2020 od następstw nieszczęśliwych wypadków ubezpiecza firma ......

(wyboru ubezpieczyciela dokonali przedstawiciele Rady Rodziców)

Podziel się: