ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. PROF. S. PIGONIA W KOMBORNI

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

I. Cele i zadania zajęć w świetlicy:

 

1. Organizacja pracy świetlicy szkolnej.

 Zapoznanie z regulaminem świetlicy.

 Ustalenie norm obowiązujących w świetlicy.

 Integracja zespołu.

 Poznanie praw i obowiązków panujących na świetlicy szkolnej.

 

2. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków.

 Kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości szkolnych.

 Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.

 Wyrabianie szacunku i właściwego stosunku do pracowników szkoły i innych uczniów.

 Wartościowanie różnych zjawisk życia społecznego w grupie świetlicowej, klasie, szkole.

 Kształtowanie właściwych postaw do mienia szkolnego oraz własności prywatnej.

 Dbanie o estetykę i porządek w szkole i na świetlicy.

 Rozpoznawanie uczuć, emocji i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

 Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów.

 Kształtowanie postawy właściwego porozumiewania się z innymi.

 Nabywanie umiejętności rozwiązywania konfliktów.

 

3. Wzmacnianie wychowanka w rozwoju intelektualnym .

 Zorganizowanie warunków i zapewnienie pomocy w odrabianiu zadań oraz czasu na naukę w rozkładzie dnia pracy świetlicy.

 Dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej, ćwiczenia w poprawnym czytaniu i mówieniu.

 Rozwijanie kreatywności, poznawanie różnych technik uczenia się.

 Organizowanie zabaw i gier dostosowanych do wieku dziecka.

 Stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów i innych form edukacyjnych utrwalających logiczne myślenie.

 

 

4. Budzenie i rozwijanie zainteresowań wychowanków poprzez organizację różnych form zajęć .

 Plastycznych – poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych, organizowanie wystaw prac dzieci, wspólne dekorowanie sali, udział w konkursach plastycznych.

 Czytelniczo-medialnych – udział w imprezach organizowanych w szkole, świadome i odpowiedzialne korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, oglądanie filmów edukacyjnych, współpraca z biblioteką szkolna, gminną.

 Tanecznych i umuzykalniających – zabawy rytmiczne i śpiewanie piosenek dziecięcych.

 Sportowo-zabawowe – szkolny plac zabaw.

 

5. Kształtowanie postawy szacunku do kultury, tradycji, obyczajów, wartości narodowych.

 Uroczyste obchody rocznic i świąt państwowych.

 Wykonywanie dekoracji okolicznościowych.

 Udział w imprezach szkolnych według kalendarza imprez.

 

6. Edukacja ekologiczna .

 Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.

 Wyrabianie nawyków segregowania śmieci.

 Podkreślanie ważności udziału w akcjach np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi.

 

7. Edukacja prozdrowotna.

 Wdrażanie do aktywności fizycznej, jako formy czynnego wypoczynku (zabawy na placu zabaw).

 Wyrabianie nawyku dbania o własne zdrowie (higiena osobista, właściwe odżywianie).

 Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój dziecka.

 

8. Edukacja czytelnicza i medialna

 Czytanie dla zdobycia wiadomości i zaspokojenia potrzeb poznawczych.

 Rozwijanie czytelnictwa przez różne rodzaje działań inspirowanych tekstem.

 Współpraca z biblioteką publiczną oraz szkolną w celu dostosowania tematyki i ciekawości książek do wieku i zainteresowań dzieci.

 

Plan pracy świetlicy szkolnej wynika z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Treści programowe podzielone są na cykle tematyczne. Wychowawcy organizują pracę grup, dostosowując tematykę zajęć do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci. Dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia. Kształcą uwagę, pamięć, koncentrację, aktywność psychoruchową i sprawność manualną. W ciągu całego roku uczniowie otrzymują fachową, systematyczną pomoc w nauce i emocjonalne wsparcie w sytuacjach trudnych, problemowych. Każde dziecko jest objęte należytą opieką i indywidualnym podejściem wychowawczym.

 

 

 

 

Tygodniowe plany pracy

w świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2019/2020

 

 

 

Realizacja stałych form pracy w każdym tygodniu: wspólny posiłek,  pomoc w odrabianiu prac domowych, głośne czytanie literatury dziecięcej, zabawy w grupach koleżeńskich, gry stolikowe, zajęcia relaksacyjne, rozwiązywanie zadań logicznych (łamigłówki, układanki), zajęcia ruchowe (w tym na świeżym powietrzu), prace porządkowe i dekoracyjne, rozmowy na tematy poruszane przez uczniów.

 

Wrzesień

Witaj szkoło!

2-6.09.2019 r.

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

 Zapoznanie z dziećmi i rodzicami.

 Zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami obowiązującymi w świetlicy, w toaletach, przedstawienie zasad BHP oraz poruszania się na terenie szkoły.

 Co robimy w świetlicy, by było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie – nasze pomysły. Pogadanka na temat zachowania i poszanowania gier i zabawek świetlicowych.

 Plecak pełen wspomnień” - wakacyjne pamiątki, opowiadanie wakacyjnych przygód. Malowanie pocztówki z wakacji, rebusy i zagadki o tematyce wakacyjnej.

 Zabawy integrujące – poznajemy się, uczymy się wspólnie bawić i pracować

 

 

 

Dbamy o nasze bezpieczeństwo.

9-13.09.2019 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły – zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, przechodzenia przez jezdnię. Praca plastyczna „Moja droga do szkoły”, „Bezpieczne przejście przez ulicę”.

 Czytanie wiersza W. Chotomskiej pt.: „Gdy zamierzasz przejść przez ulicę”. Burza mózgów „Po co są znaki drogowe?”

 Rozmowa na temat znaków drogowych na podstawie prezentacji multimedialnej. Wykonywanie i kolorowanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej.

 Rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek związanych z tematyką tygodnia.

 Bezpieczna szkoła – zasady bezpieczeństwa na podwórku, korytarzu szkolnym, szatni, toalecie.

 Pogadanka na temat „Nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe”, burza mózgów.

 

Paweł i Gaweł –

Dlaczego warto być miłym

16-20.09.2019 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Sztuka rozwiązywania konfliktów - rozmowa na temat rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

 Dlaczego warto być miłym i uprzejmym – burza mózgów.

 Uczymy się rozpoznawać różne uczucia i emocje - scenki sytuacyjne.

 Jak poradzić sobie z własnym gniewem – propozycje dzieci. Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji poprzez ćwiczenia „ Kartki złości”.

 Przedstawianie swoich portretów w różnych nastrojach - praca plastyczna

 Uczymy się żyć w przyjaźni czy potrafię być dobrą koleżanką - kolegą? - przedstawianie własnych poglądów w trakcie dyskusji.

 Wykonanie plakatów życzliwości. Pisownia zwrotów  grzecznościowych.

 

Żegnamy lato, witamy jesień

23-27.09.2019 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

Poznajemy świat różnymi zmysłami (wzrok, słuch, dotyk). Jak rozpoznać jesień? - kolor (wzrok), wicher (słuch), deszcz (dotyk).

 Rozwiązywanie krzyżówki i rebusów i zagadek. - Spacer w poszukiwaniu jesiennych skarbów.

 „Pani Jesień” – kolaż z różnych materiałów. - Zapoznanie z wierszem J. Kulmowej " Jesienna pogoda".

 Omówienie ubioru adekwatnego do jesiennej pogody - ćwiczenia w grupach.

 Nazywanie drzew i segregowanie liści. Praca plastyczna - jesienne drzewo.

 Słuchanie piosenek o jesieni.

 Dostrzeganie zależności między wyglądem przyrody, a porą roku - 23 września początek kalendarzowej jesieni.

 Zwierzęta, które robią zapasy na zimę.

 

Październik

Zwierzęta naszymi przyjaciółmi

30.09-4.10.2019 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 

 Nasi milusińscy –zwierzęta domowe.

 Jestem odpowiedzialnym opiekunem –rozmowa na temat sposobów opiekowania się zwierzętami.

 W świecie zwierząt –ciekawostki na temat zwierząt.

 „Ja i mój pupil” -praca plastyczna

 Jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jak możemy im pomóc?

 „Karmnik dla ptaków” -ptaki zimujące w Polsce. Zbiorowa praca plastyczna.

 

 

Nasi Nauczyciele

7-11.10.2019 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Zagadki i rebusy o szkole.

 Dzień Nauczyciela –wykonanie okolicznościowej gazetki.

 Laurka dla mojej Pani.

 Kilka słów o naszej Pani –rozmowa na temat pracy nauczyciela.

 Cechy idealnego nauczyciela –burza mózgów.

 Kto pracuje w naszej szkole? - rozmowa kierowana. Wdrażanie do okazywania życzliwości i szacunku wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły

 Dzień Drzewa –znaczenie drzew w życiu ludzi.

 

Świat jesienią

14-18.10.2019 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Sposoby na jesienną nudę –burza mózgów.

 Czytanie wierszy i opowiadań o jesieni. Tworzenie ilustracji do czytanych utworów.

 Jesienne zmiany pogody –pogadanka na temat zmian zachodzących w przyrodzie. Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku i określenie charakterystycznych cech jesieni.

 „Pani jesień” -praca plastyczna

 Jesienne nastroje w muzyce -„Cztery Pory Roku” Vivaldiego.

 Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w sali świetlicowej.

 

 

 

 

Kombornia -nasza mała Ojczyzna

21-25.10.2019 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 „Moja wieś” -praca plastyczna

 Kombornia –moje ulubione miejsca.

 Symbole tradycje Komborni.

 Jesienne zagadki i rebusy.

 Światowy Dzień Uśmiechu.

 Legendy Komborni i okolicach.

 

Dla tych, których już

nie ma

28-31.10.2019 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Pogadanka o tradycjach Święta Zmarłych w Polsce i na świecie.

 Jak zachowywać się na cmentarzach i w miejscach pamięci? –rozmowa kierowana.

 „Nie taki duszek straszny...” -praca plastyczna

 Chryzantemy złociste –jesienne kwiaty.

 Gry i zabawy integrujące grupę. Zabawy relaksacyjne przy muzyce.

 

 

Listopad

Droga Polaków do wolności

- 100- lecie niepodległości

4- 8. 11.2019 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 

 Wprowadzenie do tematyki zajęć. Lekcja historii – zaproszenie nauczyciela historii. Wysłuchanie wiadomości o naszej ojczyźnie w czasach niewoli.

 Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi (godło, flaga).Wyjaśnienie znaczenia słowa „niepodległość” na podstawie tekstu „Mundur babci”.

 Wysłuchanie hymnu polskiego. Szukanie odpowiedzi na pytanie:, kto bronił niepodległości kraju? Kształtowanie postaw patriotycznych. Wymienienie w tekście opowiadania wydarzeń, jakie wspominała babcia.

Co było mundurem babci?- Umiejętność wyciągania informacji, przyswajanie wiadomości, wzbogacanie struktury własnych wypowiedzi.

 Zabawa z mapą Polski- wędrówki po Polsce. Zgadywanka, co to za miasto?.

 Prezentowanie pocztówek symbolizujących największe miasta w Polsce.

 Praca plastyczna dotycząca symboli narodowych Flaga Polski, Godło Polski

 Odwzorowywanie w/g szablonu konturów mapy Polski naklejanie obrazków ze zdjęciami miast.

 Wykonanie kotylionów z papieru – praca plastyczna

 Moja miejscowość częścią Polski i Europy- praca plastyczna dowolną techniką.

 Słuchanie piosenek o treści patriotycznej. Gry i zabawy z żołnierzykami.

 Nauka piosenki „Deszcz, jesienny deszcz”- lub innej, wyklaskiwanie rytmu. Słuchanie pieśni patriotycznych i melodii żołnierskich z płyt. Nauka słów i melodii „Hymnu państwowego”.

 Zabawy z różnymi elementami ruchu – doskonalimy krok marszowy i defiladowy.

 

 

Z bajką w świecie dzieci

12-15.11.2019 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Kalambury pt., „Jaka to bajka? Inscenizacja wybranej bajki.

 Czytanie baśni i bajek z domowej biblioteczki. Wyjście do szkolnej biblioteki.

 Oglądanie bajek z płyty CD .

 Zachęcenie dzieci do zamiłowania czytania baśni, szukanie ciekawych rozwiązań na prezentację ulubionych baśni. Praca dzieci w grupach metodą burza mózgów, przedstawienie argumentów za i przecie wybranej baśni.

 Pogadanki nt. postaci z bajek i ich charakterów oraz szukanie morałów zawartych w bajkach.

 Zabawa „Jestem królem baśni” – integracja zespołu świetlicowego, poznane nowych zabaw.

 Rozwiązywanie rebusów – odczytywanie tytułów baśni.

 Krzyżówki tematyczne, wpisywanie hasła (tytułu bajki, bohater). Łączenie postaci poznanych baśni z właściwymi tytułami.

 Wykonanie zakładki do książki.

 

Andrzejkowe tradycje

18-22.11.2019 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Pogadanka na temat zwyczajów i obrzędów ludowych. Wykonanie dekoracji andrzejkowej i rekwizytów do wróżb.

 Wysłuchanie opowieści nauczyciela o zwyczajach i tradycjach związanych z dniem Św. Andrzeja. Poznanie znaczenia słowa „tradycja”, „wierzenia ludowe”, „przepowiednia”.

 Andrzejki w świetlicy - tańce, wróżby, konkursy.

 Praca plastyczna „Zaczarowany klucz”: odwzorowanie, wycinanie, ozdabianie klucza ze sztywnego kartonu.

 Dowolny rysunek wykonany kredką.

 Zabawy muzyczno – ruchowe: ”Latający kapelusz”, „Taniec krzeseł”, „Taniec z balonam”, „Chmurka” - stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie,

 Rozsypanka wyrazowa – układanie zdań o tematyce andrzejkowej.

 Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów – w rozwiązaniu magiczne słowa.

 

 

Grudzień

Listy do Swiętego Mikołaja

2-6.12.2019 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 List do "Świętego Mikołaja" - przedstawienie w formie pisemnej prośby o prezenty - sztuka pisania listu

 Adresowanie koperty - krótkie wypowiedzi nt. drogi listu od nadawcy do adresata.

 Portret Św. Mikołaja - praca plastyczna.

 Ciekawostki – jak wygląda św. Mikołaj w wybranych krajach świata. Nauka piosenek i wierszy o Św. Mikołaju.

 Św. Mikołaj - tradycja obdarowywania się prezentami - rozmowa z dziećmi.

 

Witaj zielony gościu

9-13.12.2019 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Wykonanie różnych ozdób choinkowych: kolorowe łańcuchy, lampiony, bombki.

 Przygotowanie sal świetlicy do zbliżających się świąt – dekoracja.

 Choinka - wyklejanie z kół.

 Rysowanie i wycinanie ażurowych śnieżynek.

 Wykonanie kartek świątecznych dla najbliższych, wspólne redagowanie życzeń.

 

 

 

 

W klimacie Bożego Narodzenia

16-20.12.2019 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Gawęda o symbolach, zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych

 „Noc cudów” - czytanie wybranych opowiadań wigilijnych

 „Przy wigilijnym stole” – składanie życzeń i wspólne śpiewanie kolęd.

 „Wigilijne menu” – przeglądanie książek kucharskich, układanki, zagadki.

 Oglądanie filmów o tematyce świątecznej.

 

Styczeń

Otwieramy nowy kalendarz

2-3.01.2019 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Wyszukiwanie w czasopismach dziecięcych przepowiedni na Nowy Rok. Zapoznanie z wierszem J. Kiersta „Dwunastu braci”.

 Co to jest kalendarz? -rozmowa kontrolowana. Grupowe wykonanie kalendarza na nowy 2019 rok –praca plastyczna.

 Rozwiązywanie różnorodnych zagadek oraz rebusów pod hasłem „Nowy Rok”.

 Zapoznanie dzieci z przysłowiami związanymi z poszczególnymi miesiącami.

 Mrozem malowane –kreatywna praca plastyczna dzieci.

 Postanowienia noworoczne –pogadanka z dziećmi.

 

Zima nie jest zła

6-10.01.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 „Zima mroźna, zima biała do zabawy doskonała” - wyzwolenie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy, opartej na wesołych wierszykach o zimie.

 Zapoznanie dzieci ze sportami zimowymi oraz wykonanie pracy plastycznej pt. „Mój ulubiony sport zimowy”.

 Poszerzenie wiadomości o śnieżnych zakątkach naszego globu –praca z globusem.

 Zimowe krajobrazy –praca plastyczna dzieci.

 Zagadki i rebusy związane z zimą.

 Rozpoznajemy i nazywamy uczucia –zajęcia mające na celu poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami i wzmocnienia poczucia bezpieczeństwa.  Bezpieczeństwo podczas ferii. Jak bezpiecznie spędzić czas ferii. Sporty zimowe – aktywny wypoczynek.

 

 

Karnawałowych zabaw czar

27.01-31.01.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Rozmowa z dziećmi na temat: Jak spędziłem ferie zimowe?

 Jakie miejsca odwiedziliśmy w wolnym czasie, zimowe półkolonie -wspomnienia.

 Przedstawienie swoich wspomnień w formie pracy plastycznej.

 Pogadanka na temat tradycji i zwyczajów karnawałowych.

 Zabawy i gry karnawałowe np. „Wędrujący balon” –ozdabianie balonów przy muzyce.

 Wykonywanie masek i czapek karnawałowych przez dzieci –zajęcia techniczno-plastyczne.

 Projekt stroju karnawałowego –malowanie farbami.

 Fajerwerki –praca plastyczna –wydrapywanka.

 Rozsypanka wyrazowa –dobieranie nazw miesięcy do pór roku.

 „Karnawał ze współzawodnictwem” –taniec z balonami, taniec na gazecie, przechodzenie pod liną i inne zabawy karnawałowe.

 

 

Luty

Jak bezpiecznie spędzić wolny czas?

3-7.02.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Eskimosi –mieszkańcy Arktyki –odnalezienie Arktyki na globusie, wypisanie informacji kojarzących się z Eskimosami.

 Poszukiwanie informacji o zwierzętach polarnych w czasopismach dziecięcych.

 Wykonanie pingwina z tektury –praca techniczno-plastyczna.

 Praca z mapą i globusem –„Gdzie ukryła się Arktyka, Antarktyda oraz Grenlandia”.

 Niedźwiedź polarny z talerza papierowego –praca plastyczna.

 

 

O zachowaniu się przy stole, dbamy o zdrowie

Walentynki

10-14.02.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Rozmowa na temat kultury zachowania się przy stole podczas różnych uroczystości oraz w dzień   powszedni w czasie spożywania posiłków, nauka nakrywania do stołu oraz higieny przed spożyciem posiłku.

 Uświadomienie uczniom jak człowiek dobrze wychowany zachowuje się w różnych sytuacjach.

 Utrwalenie nawyków poprawnego zachowania się w każdej sytuacji życiowej.

 Scenki, lektura i omawianie rozdziałów książki Bon czy ton – savoir vivre dla dzieci.

 Czym jest zdrowie, czym choroba? Domowe sposoby dbania o zdrowie.

 Poznajemy tradycję walentynkową – wspólna kartka Walentynowa – praca plastyczna.

 

 

 

Czytania łączy pokolenia

17-21.02.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Pogadanka; Moja ulubiona książka.

 Prezentacja przez dzieci swoich ulubionych książek.

 Praca plastyczna; wykonanie zakładki do książki oraz Ulubiona postać z bajki.

Dlaczego warto czytać książki? Różnice pomiędzy czytaniem książek, a oglądaniem filmów.

 Ulubione książki naszych dziadków i rodziców, ranking.

 Wspólne wyjście do biblioteki szkolnej.

 

 

Ziemia błękitna planeta

24-28.02.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Ekologiczne rady nie od parady – chronimy nasze środowisko.

 Poznajemy i utrwalamy pojęcia: recycling, ekologia, segregacja śmieci.

 Kształtowaniem postaw ekologicznych u dzieci, wdrażanie do segregowania śmieci oraz oszczędzania wody i energii.

 Redagujemy przykazania ekologa.

 Pogadanka; Las jako dom zwierząt i płuca ziemi.

 Woda – bezcenny skarb, czym jest woda dla wszystkich żywych organizmów, sposoby jej oszczędzania.

 Konkurs ekologiczny; Jestem Eko.

 

 

 

 

Marzec

Kobiety w naszym życiu

2-6.03.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Poznajemy zawody naszej mamy, babci, cioci.

 Małe i duże kobiety – rozmowa na temat szacunku wobec kobiet.

 ABC dobrych manier – jak zachować się wobec mam, nauczycielek, koleżanek.

 Nauka wiersza „Tyle kobiet dookoła”.

 Słuchanie piosenek i zabawy rytmiczne przy muzyce.

 Praca plastyczna – wykonujemy laurki okolicznościowe.

 

Teatr – i ty możesz zostać aktorem

9-13.03.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Rozbudzanie postaw twórczych; -Pogłębienie wiadomości nt. teatru.

 Pogadanka na temat zachowania się w teatrze, ubioru do teatru.

 Dlaczego ludzie chodzą do teatru – swobodne wypowiedzi dzieci, odwoływanie się do własnych doświadczeń.

 Kto pracuje w teatrze – rozmowa kierowana. Aktor i jego praca.

 Zabawa w teatr. Inscenizacja wybranego wiersza. Nauczyciel odczytuje tekst, który jest odgrywany przez dzieci.

 Zabawy w naśladowanie – uczniowie naśladują gestem i mimiką dobrze im znane zwierzęta.

 Nauka poprawnej wymowy. Ćwiczenia w mówieniu – powtarzanie zestawu sylab od szeptu do krzyku i inne.

 Zajęcia plastyczne – kukiełka lub pacynka.

 

 

 

 

Zwiastuny wiosny

16-20.03.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Zmiany zachodzące w przyrodzie i zjawiska atmosferyczne występujące wiosną.

 Słuchanie wierszy o wiośnie – rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody.

 Pierwsze wiosenne kwiaty- rozpoznawanie i nazywanie.

 Marzanna – zwyczaj żegnania zimy i witania wiosny.

 Kalendarzowa wiosna – rozmowy z dziećmi na temat obserwacji przyrody.

 Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce wiosennej.

 Słuchanie piosenek o wiośnie.

 Praca plastyczna – bazie w wazonie- zastosowanie różnych technik plastycznych.

 

Baśnie pana Andersena

23-27.03.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Wiosny ciąg dalszy.

 Poznanie życiorysu pisarza.

 Zapoznanie z wybranymi utworami H.Ch.Andersena. Czytanie baśni przez nauczyciela.

 Ilustracje rysunkowe do czytanych utworów Andersena. Kolorowanie postaci z baśni.

 Oglądanie wybranej baśni na DVD.

 Dobre i złe postacie w baśniach – rozmowa kierowana.

 Opowiadanie najciekawszej baśni przez dzieci.

 Quiz wiedzy o baśniach Andersena.

 

 

 

Marzec/Kwiecień

Ziemia – nasza planeta

30-3.04.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Ziemia-nasz wspólny dom. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: "Jak szanujemy naszą planetę?"

 "Ratujmy przyrodę" - debata ekologiczna. Projektowanie znaków zakazu, które uczniowie umieściliby nad jeziorem, w górach, nad morzem aby chronić je przed zanieczyszczeniem

 Rebusy ekologiczne. Układanie haseł o ochronie przyrody

 "Recykling" - objaśnienie znaczenia. Wykorzystywanie surowców wtórnych - rady na odpady

 "Cuda z makulatury" - praca techniczna

 

W koszyku Wielkanocnym

6-10.04.2020 r.

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 W koszyku wielkanocnym - Symbolika koszyka- rozmowa kierowana nt. produktów znajdujących się w koszyku wielkanocnym( baranek, jajko, chleb, sól, mięso itd.).

 Mazurki, Pisanki, Kraszanki, Święconka, Dyngus- pogadanka tematyczna w kręgu – zwyczaje wielkanocne.

 Wykonanie dekoracji wielkanocnych do wystroju świetlicy.

 Zabawy ruchowe i zgadywanki związane z Wielkanocą.

 „Świąteczny zwierzyniec” – kurczaczki, zajączki, baranki – wykonanie techniką dowolną.

 Dzielenie się swoimi przeżyciami związanymi z okresem Świąt Wielkanocnych, zwrócenie uwagi na zwyczaje i tradycje w rodzinach - wypowiedzi dzieci.

 Wysyłamy kartki świąteczne do najbliższych.

 Bon ton na ostrzu noża - czyli jak zachować się przy stole wielkanocnym – pogadanka.

 

 

 

Zdrowie i higiena warunkiem dobrego samopoczucia

14-17.04.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

Żyj zdrowo, jedz kolorowo. Przegląd czasopism, poszukiwanie informacji o prawidłowej diecie.

 Omówienie piramidy żywienia. Gość w świetlicy – pielęgniarka.

 „Jedzmy smacznie, zdrowo, kolorowo” - praca plastyczna.

 Sałatka owocowa.

 

Dalekie podróże

20-24.04.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Wyprawa do dżungli, cechy krajobrazu.

 Swiat zwierząt żyjących w dżungli, praca z albumami.

 Poznajemy środowisko roślinne dżungli.

 Poznajemy owoce egzotyczne.

Najpiękniejsza dżungla i jej mieszkańcy, konkurs plastyczny.

 

 

Majowe święta

 27-30.04.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Święto Pracy, Dzień Flagi, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja – pogadanka tematyczna

 Nasze symbole narodowe – rozmowa kierowana i prezentacja filmiku pt. „Polskie symbole narodowe”

 Godło Polski – wydzieranka.

 Flaga Polski – praca plastyczno – techniczna

 Hymn Polski – układanie tekstu hymnu z rozsypanki

 

 

Maj

Wokół Unii Europejskiej

4-8.05.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Podróż po Europie – poznanie krajów UE. Praca z mapą.

 Flagi krajów UE – zagadki.

 Symbole unijne – flaga, hymn, waluta, maskotka. Prezentacja symboli i ich omówienie.

 Projektowanie polskiej wersji Syriusza – maskotki UE – praca plastyczna

 „Wokół UE” – quiz.

 

W krainie fantazji

11-15.05.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Fantazja – a co to takiego? Swobodne wypowiedzi dzieci i prezentacja definicji słowa.

 Uzupełnianie niedokończonych zdań: „Chciałbym być…”, „Marzę o…”, „Co by było gdyby…” i prezentacja plastyczna swojego dokończonego zdania.

 „Fantastyczny pojazd” – wykonanie, zaprezentowanie i omówienie pracy plastycznej.

 Czytanie baśni i bajek wybranych autorów.

 

 

 

 

 

Mój dom, moja rodzina

18-22.05.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Rola rodziny w życiu człowieka – rozmowa kierowana.

 Rodzina bliższa i dalsza – wyjaśnienie pojęć kuzyn, siostrzeniec, bratowa, teściowa.

 Drzewo genealogiczne mojej rodziny – praca plastyczno – techniczna.

 Portret mojej rodziny – technika dowolna.

 Prezent dla mamy – laurka, serduszko, kwiaty, ramka na zdjęcie itp.

 

 

Maj/Czerwiec

Wszystkie dzieci nasze są

25.05-5.06.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Konwencja Praw Dziecka – co to jest, dlaczego i kiedy została uchwalona? Pogadanka i prezentacja fragmentów dokumentu.

 Projekt plakatu z okazji Dnia Dziecka.

 Historia mojego imienia – swobodne wypowiedzi uczniów (kto nadał mi moje imię i dlaczego akurat takie wybrał… itp.), poznanie znaczenia poszczególnych imion.

 Order Uśmiechu – przybliżenie dzieciom historii i idei Orderu Uśmiechu.

 „Mój Order Uśmiechu” – projektowanie orderu własnego pomysłu.

 Zabawa „Piękno jest w każdym z nas”.

 Rozmowa na temat: „Co to jest hobby”, „Czy każdy człowiek ma hobby?” Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich zainteresowań.

 Formy spędzania wolnego czasu –burza mózgów.

 Moje hobby a obowiązek szkolny –rozmowa kierowana.

 „Moje hobby” -prezentacje indywidualne

 Wykonanie pracy plastycznej pt. „Moje hobby”

 

Lato, Lato czeka...

8-12.06.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Wakacje w górach: rozmowa na temat: Czym charakteryzuje się krajobraz górski? (najwyższe szczyty, roślinność, zwierzęta).

 Oglądanie albumów, widokówek z pasmami gór w Polsce.

 Wykonanie gazetki zachęcającej do zwiedzania ciekawych miejsc w górach.

 Wakacje nad morzem, jeziorem: rozmowa na temat: W jaki sposób możemy spędzić czas nad jeziorem, morzem?

 Ułożenie regulaminu „Bezpiecznie spędzamy wakacje”

 Wykonanie gazetki „Wakacyjne podróże”

 Rozmowa na temat krajobrazu morskiego, oglądanie widokówek i folderów miejscowości nadmorskich.

 Odszukiwanie na mapie miejscowości nadmorskich z folderów i widokówek.

 Wykonanie pracy plastycznej „Nadmorska plaża”.

 

Moja rodzina –Dzień Ojca!

15-19.06.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Wypowiedzi dzieci na temat swoich rodzin, jej członków.

 Tworzenie drzewa genealogicznego swojej rodziny. Zabawa skoczna „Czapla i żaby”.

 „Mój tata jest...” –burza mózgów. Zapisanie wypowiedzi dzieci na wielkim plakacie przedstawiającym tatę.

 Zawody wykonywane przez rodziców, ich znaczenie w życiu każdego z nas.

 Który zawód podoba Ci się najbardziej ? –wypowiedzi dzieci.

 Praca plastyczna –„Zawód który mi się podoba”.

 Zapoznanie z wierszem „ Kochamgo”T. Kubiaka. Wykonanie upominku dla taty. Redagowanie życzeń i zapisanie ich na karnecikach dołączonych do prezentów.

 

 

Bezpieczne wakacje. Na ratunek-ważne telefony

22-26.06.2020 r.

 

 Odrabianie zadań domowych, pomoc w nauce.

 Rozmowy na temat bezpiecznych zabaw podczas wakacji.

 Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 Wykonanie plakatu „Bezpieczne zabawy latem”.

 Przedstawienie scenek z różnymi sytuacjami, np. pożar, wypadek itp.

 Jak należy udzielić pierwszej pomocy? Ważne numery telefonów.

 Wakacyjne porządki w świetlicy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU GŁÓWNE