Na skróty:

Informator dla rodziców:

 • ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY KORCZYNA Z 25 STYCZNIA 2019 r. DOTYCZĄCE REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
 • Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole
 • BEZPIECZNY WYPOCZYNEK - PORADNIK MEN DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
 • Godziny Wychowawcze ze Światem, p. Iwona Lasek
 • Zagrożenia dotyczące e-papierosów.
 • DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIEM UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 1
 • DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIEM UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 2
 • DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIEM UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 3
 • DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIEM UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020 4
 • INFORMACJE MEN DOTYCZĄCE NAUCZANIA NA ODLEGŁOśĆ nr 1
 • INFORMACJE MEN DOTYCZĄCE NAUCZANIA NA ODLEGŁOśĆ nr 2
 • INFORMACJE MEN DOTYCZĄCE NAUCZANIA NA ODLEGŁOśĆ nr 3
 • REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. S. PIGONIA W KOMBORNI W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2
 • REGULAMIN ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. S. PIGONIA W KOMBORNI W CZASIE EPIDEMII SARS-COV-2
 • Załącznik nr 1 do Procedury bezpieczeństwa obowiązującej w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im. S. Pigonia w Komborni

Kalendarium

Wiadomości

INFORMACJE DLA UCZNIÓW KLASY ÓSMEJ DOTYCZĄCE EGZAMINU

2020-06-04

Wytyczne CKE dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminu ósmoklasisty (E8)

t

 

https://tiny.pl/7t3tw 

 1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

 1.2. [*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

  1.3. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.6. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 1.7. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.9. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 Środki bezpieczeństwa osobistego

 2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

2.3. [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety  3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

2.5. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

2.7. [*] Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

4.6. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

 4.8. [*] Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

czytaj więcej »

JĘZYK NIEMIECKI

2020-06-02

Zapraszam uczniów klas VII i VIII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie z języka niemieckiego. Konkurs odbędzie się 3.06.2020r. Konkurs ma formę testu leksykalno- gramatycznego. Do każdego pytania podane są  4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.  Materiał językowy ujęty w teście konkursowym uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania.
Czas trwania konkursu  45 minut.

p. Ewa Bieszczad 

czytaj więcej »

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do 26 czerwca

2020-06-02

W poniedziałek, 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku. Szef MEN wskazał, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych. Zapowiedział jednocześnie przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komborni

Bogusława Deliowska 

czytaj więcej »

Pozostałe wiadomości

DZIEŃ DZIECKA

2020-05-31

 

1 czerwca - Dzień Dziecka 

s

czytaj więcej »

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

2020-05-28

Wewnątrzszkolne procedury bezpieczeństwa dotyczące pracy biblioteki w Szkole Podstawowej im. S. Pigonia w Komborni
w warunkach pandemii COVID-19

 

 1. Z biblioteki korzystają tylko dzieci i pracownicy zdrowi, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Biblioteka otwarta jest w dniach:

- poniedziałek  od 7.15-8.00;  od 11.30-12.30,

- wtorek od  7.30-10.30; 

- środa od 7.15-8.00;  od 9.45-10.45; 12.20-13.20;

- czwartek od 7.15-8.00;

- piątek od 7.15-8.00;

 1. W bibliotece może przebywać jeden uczeń i bibliotekarz.
 2. Pozostali czytelnicy zobowiązani są poczekać na korytarzu zachowując odstęp 2m od siebie.
 3. Wszystkich odwiedzających bibliotekę czytelników obowiązuje przestrzeganie zasad sanitarnych – zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
 4. Bibliotekarz zaopatrzony jest w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust i nosa).
 5. Zwracane książki należy odłożyć w wyznaczone miejsce do składowania i będą poddane kwarantannie 72 godzinnej.
 6. Biblioteka wietrzona jest co najmniej raz na godzinę. Pomieszczenie a w niej wszystkie powierzchnie dotykowe (klamki, klawiatura komputera, krzesła) podlegają systematycznemu czyszczeniu i dezynfekcji.
 7. W przypadku pojawienia się u pracownika biblioteki lub ucznia objawów niepokojących, wskazujących na zakażenia, osoba taka jest natychmiastowo izolowania do sali nr 1.
 8. Jeżeli czytelnik tylko zwraca wypożyczoną książkę, może to uczynić w innym terminie niż w godzinach otwarcia. Zapakowane książki należy zapakować do reklamówki, opisać (imię, nazwisko, klasa, i numery każdej pozycji książkowej) i złożyć w wyznaczonym miejscu na wejściu głównym do szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komborni

Bogusława Deliowska 

czytaj więcej »

INFORMACJA DLA RODZICÓW

2020-05-27

Procedury bezpieczeństwa – organizacja konsultacji w szkole dla klas IV – VIII

Procedury bezpieczeństwa na terenie  Szkoły Podstawowej w Komborni  w ramach organizowania konsultacji dla uczniów klas IV-VIII od dnia 25 maja 2020 r.

 

Informacje ogólne:

 1. Od 25 maja zaczynają się dobrowolne konsultacje dla uczniów klas VIII zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronie szkoły.
 1. Od 1 czerwca w konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń Szkoły Podstawowej w Komborni. Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe.
 2. W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń który przebywa na kwarantannie i którego rodzina przebywa na kwarantannie.
 3. Cele konsultacji w szkole to: poprawa ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych,

Zadania rodziców:

 1. Poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy zmianie uległ numer telefonu.
 2. Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa.
 3. Zaopatrzenie dziecka w maseczkę.
 4. Dostarcza do placówki uzupełnione Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1 (ZNAJDUJE SIĘ ON W ZAKŁADCE INFORMATOR DLA RODZICÓW). Scan lub zdjęcie oświadczenia należy przesyłać mailem na adres : spkombornia@onet.pl lub uczeń dostarczy do  szkoły w dniu przyjścia na konsultacje.

Zadania uczniów:

 1. Uczeń, które chce poprawić ocenę, czy uzyskać wyjaśnienie na temat niezrozumiałych treści, ustala z nauczycielem przedmiotu  termin konsultacji.
 2. Jeśli poprawia ocenę, podaje zakres tematyczny, tak, aby nauczyciel przed konsultacjami mógł wydrukować sprawdzian. W przypadku, gdy prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści, podaje ich zakres. Informacje te przesyła nauczycielowi dwa dni przed konsultacjami.
 3. Może mieć miejsce sytuacja, że z uwagi na przekroczenie dozwolonej liczby uczestników, uczeń będzie musiał skorzystać z innego terminu konsultacji.
 4. Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk a  pracownik mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym.
 5. Przed konsultacjami i po nich uczniowie  zachowują odległość 2 m od siebie i mają wówczas na sobie maseczki.
 6. Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.
 7. Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.

Zadania nauczyciela:

– na początku konsultacji przypomina uczniom, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa,

– dba o wietrzenie sali,

– dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów,

– sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy jednym siedział jeden uczeń w odległości co najmniej 1.5 m od innego,

– wchodzi do sali w maseczce.

 1. Procedury bezpieczeństwa:
  1. Uczeń przychodzi do szkoły o godzinie ustalonej z nauczycielem przedmiotu.
  2. Wchodząc do szkoły każdy uczeń i pracownik szkoły zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk.
  3. Pomiaru temperatury dokonuje  pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły.
  4. Przed konsultacjami i po nich uczniowie zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.
  5. Uczeń przechodzi na konsultacje od razu do sali, w której one się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, nie powinien się tłoczyć.
  6. Od razu po zakończonych konsultacjach uczniowie opuszczają budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.
  7. Pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe:
 • mycie klamek do sal, w których odbywają się konsultacje, włączników do lamp, poręczy i toalet, poręczy krzeseł i blatów stołów, klawiatur komputerów. Wykonanie czynności potwierdzają w tabeli znajdującej się w pomieszczeniu socjalnym.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U UCZNIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je do sali nr 1. Z dzieckiem zostaje wyznaczony przez dyrektora pracownik, który powiadamia rodziców i prosi o odbiór dziecka. Powiadamia także dyrektora szkoły
 2. Osoba opiekująca się uczniem zakłada maseczkę, rękawice oraz fartuch, który znajduje się w izolatce – sala nr 1.
 3. Pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, w którym przebywał uczeń.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Komborni

Bogusława Deliowska 

 

czytaj więcej »

Galerie foto

Galerie wideo